Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van Photo by Carin.

Bedrijfsnaam: Photo by Carin
Adres: Strodekkerstraat 23, 8043DC te Zwolle
Website: www.photobycarin.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Photobycarin
Instagram: https://www.instagram.com/photobycarin
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/photobycarin
Email: info@photobycarin.nl
Telefoon: 0621104401
KvK: 78569931
BTW: NL003349576B34

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Fotograaf: Photo by Carin, tevens de opdrachtnemer.
  2. Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de opdrachtgever.
  3. Voorbeeldfoto: Dit is een bewerkte foto in kleiner formaat met lagere resolutie en watermerk waaruit de klant een keuze kan maken voor de aan te leveren definitieve foto’s.
  4. Persoonlijk gebruik foto: Onder persoonlijk gebruik wordt verstaan om foto’s te delen in privékring, gebruiken in bijvoorbeeld eigen fotoalbums, glasplaten of canvasdoeken. Ook het plaatsen van foto’s op eigen sociale media valt onder persoonlijk gebruik.
  5. Licentie: Toestemming van de fotograaf aan de klant voor het gebruik van de foto voor bijbehorende doeleinden. Eigendom van de foto blijft altijd bij de fotograaf.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden geleverd door de fotograaf.
  2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien de klant bezwaar heeft tegen deze algemene voorwaarden, dan kan de klant dit alleen schriftelijk en voor het aangaan van de overeenkomst kenbaar gemaakt worden.
  3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast of aangevuld.
  4. De voorwaarden geldend op datum van acceptatie door klant voor een overeenkomst blijven geldig tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst (of door acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden).
  5. In de algemene voorwaarden worden diverse voorbeelden genoemd bij de verschillende artikelen. De artikelen zijn niet beperkt tot de genoemde voorbeelden. De klant kan de fotograaf contacten indien er vragen zijn na aanleiding van (niet genoemde) voorbeelden.
 3. Aanbod
  1. De fotograaf doet een aanbod op basis van vaste tarieven inclusief BTW. Eventuele reiskosten worden meegenomen in dit aanbod. Indien de opdracht niet past binnen de standaard producten dan zal dit via een offerte worden gecommuniceerd. Het aanbod zal altijd per email (of gewenst op papier) bevestigd worden.
  2. Het aanbod is geldig tot 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf, tenzij door de fotograaf afwijkend aangegeven op de offerte.
  3. Het aanbod in een offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Door de beschrijving is de klant in staat om een juiste beoordeling te kunnen maken. Eventuele fouten in het aanbod binden de fotograaf niet.
  4. De standaard licentie voor de producten is de licentie voor privé gebruik. Andere soorten licenties voor het gebruik van de foto met bijbehorende doeleinden zal via een offerte gecommuniceerd worden.
 4. Aanvaarding opdracht
  1. De klant dient het aanbod uitdrukkelijk per email (of gewenst per papier) te aanvaarden. Indien de klant dit niet doet maar er desondanks mee instemt, of in ieder geval de indruk wekt, dat de fotograaf werk uitvoert in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
  2. De klant aanvaard het aanbod ook zodra een eventuele aanbetaling is voldaan.
  3. De fotograaf behoudt het recht voor een opdracht na aanvaarding te weigeren indien nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
  4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden aangepast. Is dit geval mag de fotograaf ook in de overeenkomsten afgesproken bedrag wijzigen.
 5. Uitvoering
  1. De klant maakt een keuze voor een fotograaf omdat de stijl en werkwijze van deze fotograaf aanspreekt. Photo by Carin is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar werk toe te passen.
  2. De fotograaf levert de foto’s af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Op de foto’s wordt eventueel een beeldoptimalisatie toegepast. Hierbij valt te denken aan aanpassingen in kleur, contrast of uitsnede. De fotograaf zal standaard geen bewerkingen uitvoeren die te maken hebben met het wijzigen of verwijderen van  aanwezige objecten. Bewerkingen buiten beeldoptimalisatie worden alleen na overleg tussen klant en fotograaf uitgevoerd en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Eventuele extra kosten zullen van te voren worden afgestemd / besproken.
  3. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van foto’s gemaakt. De fotograaf zal deze selectie maken op basis van haar eigen inzicht. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan de klant te tonen. De klant kan geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
  4. Bij fotoshoots in de buitenlucht is het weer is een onzekere factor. Bij weersomstandigheden zoals regen of sneeuw kan de fotoshoot niet plaatsvinden vanwege de gebruikte apparatuur. In geval van slecht weer (bijvoorbeeld regen of een zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of klant. Als de klant beslist om ondanks slechte weervoorspellingen de fotograaf toch te laten komen en de fotoshoot kan niet door gaan dan betaalt de klant de kosten die de fotograaf heeft moeten maken. 
  5. De klant is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de gekozen locaties. Hierbij valt te denken aan vergoedingen zoals toegangskosten, gelegenheid om te parkeren maar ook toestemming om te mogen fotograferen. De klant is ook verantwoordelijk voor het regelen van de locatie (eventuele reservering) en het verkrijgen van de toegang (bijvoorbeeld een sleutel) tot deze locatie.
 6. Levering
  1. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt binnen 14 werkdagen na de fotoshoot de gemaakte foto’s beveiligd via WeTransfer aangeboden. Dit wordt gedaan middels voorbeeldfoto’s. Uit deze foto’s kan de klant een keuze aangeven welke foto’s digitaal te ontvangen. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd om een keuze te maken en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
  2. De definitieve foto’s worden beveiligd aangeboden via een webpagina. Tegen een vergoeding kunnen deze foto’s ook op USB stick worden aangeleverd. 
  3. Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd aan de klant.
  4. Levering van de definitieve foto’s door de fotograaf gebeurt niet eerder dan wanneer de betaling door de klant voor de betreffende product of fotoshoot is ontvangen.
 7. Betaling
  1. Fotograaf zal voor het door de klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de klant.
  2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 weekdagen na factuurdatum.
  3. Indien de klant niet op tijd betaalt, zal de fotograaf een betalingsherinnering krijgen om binnen 14 weekdagen de factuur alsnog te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden als ingebrekestelling. Indien de klant ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.
  4. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Standaard zal deze niet gevraagd worden.
  5. Indien er een aanbetaling is overeengekomen, dient deze uiterlijk 7 weekdagen voorafgaand start fotoshoot voldaan zijn. Indien de aanbetaling niet binnen deze termijn wordt gedaan, dan mag de fotograaf de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
  6. Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant, wordt een gedane aanbetaling door fotograaf niet vergoed.
  7. Betalingsverplichting blijft bestaan ook al ziet de klant na de fotoshoot af van het afnemen van de foto’s.
 8. Annulering
  1. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte, falende of gestolen apparatuur) van de fotograaf wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuzes:
  2. De klant kan de overeenkomst te ontbinden. De aansprakelijkheid van de fotograaf is in deze gevallen beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag. Er kunnen geen aanvullende kosten worden verhaald op de fotograaf. 
  3. De afspraak kan verzet worden zodat de fotoshoot alsnog plaatsvindt.
  4. Indien de klant  kiest voor ontbinding van de overeenkomst (na annulering door de fotograaf), dan zullen eventuele gedane betalingen binnen 10 werkdagen na ontbinding worden terugbetaald.
  5. Bij annuleringen door klant meer dan 3 werkdagen voor aanvang fotoshoot wordt door de fotograaf geen kosten in rekening gebracht.
  6. De fotograaf zal bij annulering binnen 3 werkdagen geen kosten in rekening brengen bij een geldige reden bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ziekenhuisopname. Ook kan altijd kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden zodat de fotoshoot op een ander moment plaats kan vinden.
  7. Bij annuleringen door klant binnen 3 werkdagen voor aanvang fotoshoot kan 50% van het totaalbedrag door de fotograaf in rekening worden gebracht.
  8. Wanneer tijdens uitvoeren van de opdracht (zowel bij fotoshoot als verwerken/bewerken foto’s na de fotoshoot) een situatie voordoet van diefstal of onverwachts technisch falen van apparatuur zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd. De klant kan de fotograaf voor deze onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen. De aansprakelijkheid van de fotograaf is in deze gevallen beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag. Er kunnen geen aanvullende kosten worden verhaald op de fotograaf. 
 9. Aansprakelijkheid
  1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de fotograaf of haar vertegenwoordigers.
  2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
  3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer klant niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, in de volgende omstandigheden:
   • Wanneer op de locatie de omstandigheden tegenvallen, waardoor fotograaf zijn werk niet naar behoren kan uitoefenen. Voorbeeld kan zijn dat er een verbouwing aan de gang is.
   • De klant kan altijd een wens of voorkeur uitspreken voor het maken van bepaalde foto’s. De fotograaf is echter altijd afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor het kan voorkomen dat deze foto’s niet gemaakt kunnen worden. De fotograaf is niet aansprakelijk in deze gevallen wanneer de foto’s door bijvoorbeeld weersomstandigheden niet voldoen aan de wens of voorkeur van de klant.
   • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor tegenvallende kwaliteit veroorzaakt door hinderlijke aanwezigheid van derden. Voorbeelden hiervan zijn familieleden die mee gaan fotograferen (met flits) eigen camera’s of andere (professionele) fotografen of videografen die ook aanwezig zijn op de locatie.
  4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur op beeldschermen die niet gekalibreerd zijn of afdrukken (bijvoorbeeld eigen fotoboeken of canvas) die niet door fotograaf geleverd zijn.
  5. De aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan hoogte van de gedane (aan)betaling, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  6. De fotograaf zal alle redelijke maatregelen nemen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. De fotograaf werkt met de professionele apparatuur van het merk NIKON.
  7. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.
  8. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan de klant geleverd heeft. Indien geen toestemming is gegeven voor gebruik, dan worden de bestanden maximaal 3 maanden bewaard.
 10. Auteursrechten 
  1. Auteursrechten van alle reportages blijven altijd in het bezit van de fotograaf. De geleverde foto’s bevatten altijd de auteursrechten van de fotograaf. De klant koopt een digitale foto en niet de rechten op de gekochte foto. 
  2. Het is de klant niet toegestaan om foto’s voor commerciële doeleinden voor profit en non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en factuur. Voor de standaard producten voor privé gebruik mag een foto wel op sociale media geplaatst worden.
  3. Het is niet toegestaan foto’s van de fotograaf te gebruiken voor fotowedstrijden.
  4. Het is niet toegestaan foto’s van de fotograaf aan te passen / bewerken en deze op internet te plaatsen. Zoals eerder genoemd mogen de aangeleverde foto’s voor privé gebruik wel onbewerkt gedeeld worden op sociale media.
  5. Iedere toegewezen licentie is gebonden aan een persoon en niet over te dragen op iemand anders.
  6. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie (zowel privé gebruik op sociale media of bij een commerciële licentie) dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: ‘Foto’s gemaakt door Photo by Carin’. Met daarbij een link naar de website www.photobycarin.nl. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde kan de fotograaf een extra vergoeding eisen van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
  7. Het gebruik van een foto zonder geldige licentie wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De fotograaf kan bij inbreuk een vergoeding eisen ten hoogte van tenminste 3 maal de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde tarieven voor een soortgelijke vorm van gebruik.
 11. Portretrecht
  1. Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet. Wanneer de fotograaf in opdracht werkt dan heeft de fotograaf voor publicatie van deze foto’s toestemming nodig van de afgebeelde persoon. Portretrecht geldt niet voor (huis)dieren. De fotograaf heeft volgens de wet geen toestemming nodig voor het publiceren of verkopen van de eigengemaakte (huis)dieren foto’s, maar de fotograaf zal dit net zoals bij personen wel vragen.
  2. Via een toestemmingsformulier geeft de klant aan de fotograaf schriftelijk wel of geen toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals bijvoorbeeld op website, portfolio, folders, sociale media, wedstrijden. 
  3. Bij een eventuele verkoop, bijvoorbeeld voor het gebruik van uw huisdier foto voor een dierenwinkel, zal de fotograaf altijd eerst contact opnemen met de klant. Via een toestemmingsformulier kan de klant op dat moment aan de fotograaf schriftelijk wel of geen toestemming voor het verkoop van foto’s aan derden.
 12. Licenties
  1. Voor de standaard producten geldt een licentie voor privé gebruikt. Andere soort licenties worden alleen nadrukkelijk via offerte aangeboden.
  2. Indien er geen licentie is afgesproken op de offerte of factuur dan geeft de fotograaf een fotolicentie af voor privé gebruik.
  3. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor het bewerken van een foto, dan mag het resultaat pas worden gebruikt nadat de fotograaf uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
  4. De fotograaf geeft de volgende licenties af:
   • Privé Gebruik
   • Commercieel Gebruik
  5. Fotolicentie voor Privé gebruik. Met iedere foto die gekocht wordt voor privé gebruik is het toegestaan om de foto te gebruiken voor doeleinden die als privé aan te merken zijn. Dat zijn uitsluitend:
   • het opslaan van de foto op een (externe) opslagmedium (zoals computer, tablet,  telefoon, extern geheugen)
   • het afdrukken van de foto voor privé gebruik (zoals in een album of canvas). 
   • de foto te tonen aan derden vanuit een (externe) opslagmedium dat in eigen beheer is.
   • het doorsturen (bijvoorbeeld per e mail of whatsapp)  van de foto binnen privé kringen.
   • de foto te publiceren op eigen social media. Hierbij is naamsvermelding van de fotograaf verplicht.
  6. Voor privé gebruik is het NIET toegestaan om:
   • de foto te publiceren voor commerciële doeleinden. Ook niet voor non-profit organisaties.
   • de foto te publiceren op sociale media zonder naamsvermelding. ‘Foto’s gemaakt door Photo by Carin’. Met daarbij een link naar de website www.photobycarin.nl
   • de foto te verkopen of om de fotolicentie naar een ander (rechts)persoon of organisatie over te dragen.
   • de foto te gebruiken bij een wedstrijd.
   • de foto zonder schriftelijke toestemming te bewerken om vervolgens te publiceren.
  7. Fotolicentie voor Commercieel gebruik. Met iedere foto die gekocht wordt voor commercieel gebruik (zowel voor profit als non profit) is het toegestaan om:
   • de foto te gebruiken binnen de organisatie of instelling zelf voor eigen communicatiedoeleinden. Voorbeeld website, sociale media, interne communicatie en drukwerk..
   • de foto onbeperkt en voor onbepaalde duur te gebruiken.
   • de foto altijd met naamsvermelding te publiceren in de vorm van: ‘Foto’s gemaakt door Photo by Carin’. Met daarbij een link naar de website www.photobycarin.nl
  8. Voor fotolicentie voor commercieel gebruik is het NIET toegestaan om:
   • de foto te publiceren zonder naamsvermelding. ‘Foto’s gemaakt door Photo by Carin’. Met daarbij een link naar de website www.photobycarin.nl
   • de foto te verkopen of om de fotolicentie naar een ander (rechts)persoon of organisatie over te dragen.
   • de foto te gebruiken bij een wedstrijd.
   • de foto zonder schriftelijke toestemming te bewerken om vervolgens te publiceren. Een uitzondering hierop is bijsnijden van de foto voor publicatie die betrekking heeft op de eerdere genoemde eigen communicatiedoeleinden.
  9. Voor commercieel gebruik van de foto’s wordt door klant en fotograaf vooraf vastgesteld waarvoor deze gebruikt worden. Ander gebruik kan alleen met toestemming van de fotograaf.
  10. Voor elk gebruik dat niet in deze lijst staat of voor vragen over de licenties, neem contact op met de fotograaf via info@photobycarin.nl
 13. Klachten
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst/opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
  2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
  3. Ingediende klachten of bezwaren doen de klant niet ontheffen van de betalingsverplichting
  4. De fotograaf zal altijd reageren op de klacht.
×